کادر آموزشی و علمی  
  •  

نام دبیر

رشته تدریس و کلاس

آقای   شعباني

قرآن هفتم و پیام های آسمان هشتم و آمادگی دفاعی نهم

آقای  رضایی

قرآن هشتم و (9/2)

آقای  طاهری

قرآن( 9/1و9/3و9/4)

آقای  حاج ملکی

پیام های آسمان نهم

آقای  بیات

پیام های آسمان هفتم

آقای  ستايش سرور

ادبیات نهم(9/1 و 9/4)

آقای  منصوری

ادبیات هفتم و (8/1)

آقای  قدیانی

ادبیات (8/2و8/3و8/4)و(9/1و9/2و9/3)

آقای  شجره

عربی نهم(9/3 و 9/4)

آقای  بیک محمدی

عربی هفتم و (9/2)

آقای  سائیلی

عربی هشتم

آقای  مرادی

زبان کلیه پایه ها

آقای  پرنون

مطالعات اجتماعی هفتم

آقای  پورامیر

مطالعات اجتماعی هشتم و نهم

آقای  ستايش

ریاضی(7/1و7/2و7/3و8/3)

آقای  برومند

ریاضی هشتم(8/1و8/2و8/4)

آقای  اسفندیار

ریاضی نهم

آقای  ستایش سرور

ریاضی هفتم (7/4)

آقای  یوسفی

علوم تجربی هشتم و نهم(9/2و9/3)

آقای  خدابنده

علوم تجربی هفتم و (9/1و9/4)

آقای  عبدالهي

فرهنگ وهنر هفتم و هشتم

آقای  شیخ یوسفی

کار و فناوری هفتم و نهم

آقای  کریمی

کار و فناوری هشتم

آقای  بیگانی

تربیت بدنی کلیه پایه ها

آقای  پهلواني

تفکر و سبک زندگی هفتم