کادر آموزشی و علمی  
  •  

نام دبیر

رشته تدریس و کلاس

آقای اسماعیلی

پیام های آسمان هفتم

آقای بهرام زاده

پیام های آسمان هشتم

آقای حاج ملکی

پیام های آسمان نهم

آقای عبداللهی

فرهنگ و هنر هفتم

آقای جعفری

فرهنگ و هنر هشتم ونهم

آقای  سرور

ادبیات و قرآن هشتم و ادبیات نهم

آقای  عسکری

ادبیات و تفکر هفتم

آقای مستخدمی

تفکر هشتم و هدایت تحصیلی نهم

آقای  شجره

عربی هفتم

آقای  بیک محمدی

عربی نهم

آقای  سائیلی

عربی هشتم و قرآن هفتم

آقای بیگانی

تربیت بدنی کلیه پایه ها

آقای  پرنون

مطالعات اجتماعی هفتم و نهم

آقای طاهری

مطالعات اجتماعی هشتم و دفاعی نهم

آقای تاجیک 

ریاضی هشتم

آقای عبداللهی

ریاضی نهم

آقای ملکشاهی

ریاضی هفتم

آقای  یوسفی

علوم تجربی هفتم و نهم

آقای نجفی

علوم تجربی هشتم

آقای شکری

کار و فناوری هشتم و نهم

آقای  شیخ یوسفی

کار و فناوری هفتم

آقای مستقیمی

زبان نهم

آقای قاآنی

زبان هفتم

آقای شیری

زبان هشتم