محدوده جغرافیایی پذیرش دانش آموز  

محدوده جغرافیایی پذیرش دانش آموز عبارتست از :

از شمال بزرگراه شهید همت

از جنوب بزرگراه فتح

از شرق بلوار اشرفی اصفهانی بزرگراه جناح دکتر هوشیار