HTML  
اردوی تفریحی ورزشی شهدای غواص
اردوی فوق در چهار مرحله و هر مرحله برای دو کلاس در رشته های ورزشی فوتبال و شنا برگزار گردید. 

اردوی آموزشی بازدید از ایستگاه آتش نشانی
در این اردو تعدادی از دانش آموزان منتخب مدرسه شرکت نمودند و توسط پرسنل زحمت کش آتش نشانی ایستگاه آزادی با تجهیزات و روش های اطفاء حریق آشنا شدند.