مدیریت  


هادی حیدری گلریز

20 سال سابقه

لیسانس مدیریت آموزشی

9 سال مدت مدیریت

Heydari@rahrovanemam.ir