کادر اداری و اجرایی  
معاون انضباطی و مالی . . . . . . . .  . .آقای پهلوانی
معاون آموزشی . . . . . . .  . . . . . . . آقای ستایش
معاون پرورشی . . . . . . . . . . . . . . آقای طاهری
معاون اجرایی و فناوری . . . . . . . . . . آقای ستایش سرور
مربی تربیتی . . . .  . . . . . . . . . . . . . آقای رضایی
مشاور . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  آقای مستخدمی
مسئول سرویس . . . . . . . . . . . . . . آقای پهلوانی
خدمتگزار . . . . . . . . . . . . . . . . . . خانم توکلی
سرایدار . . . . . . . . . . . . . . . . . . .آقای میرآخوری