دستاوردها،موفقیت ها و افتخارات مدرسه  

مقام اول مسابقات مطالعه و تحقیق مدارس شاهد شهر تهران

مقام سوم مسابقات مطالعه و تحقیق مدارس شاهد شهر تهران

مقام دوم مسابقه قرائت قرآن مدارس شهر تهران

مقام اول مسابقه قرائت قرآن مدارس منطقه 5 تهران

مقام اول مسابقات نهج البلاغه مدارس شهر تهران و منطقه 5 تهران

مقام دوم در مسابقات همخوانی و مدیحه سرایی مدارس شهر تهران

مقام اول در مسابقات همخوانی و مدیحه سرایی مدارس منطقه 5 تهران