فضاها و امکانات  

 فضاهای مدرسه عبارتند از :

 نمازخانه – آزمایشگاه – کارگاه – سایت کامپیوتری – کتابخانه  و اتاق مطالعه – اتاق ورزش