رشته های تحصیلی مدرسه  

متوسطه دوره اول با 12  کلاس
 

پایه هفتم  – 4 کلاس
 

پایه هشتم – 4 کلاس

 

پایه نهم - 4 کلاس